Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

Ludzie boją się śmierci. Od śmierci dużo gorsza jest jednak samotność. Bo na śmierć nie mamy wpływu. A z samotnością to jest tak, że cały czas człowiek pyta: dlaczego? Co robię źle?
— Piotr C.
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Wiesław Myśliwski, „Kamień na kamieniu”
4432 643b 380
Reposted fromkyte kyte viadancingwithaghost dancingwithaghost

September 09 2017

9822 3aed 380
Reposted fromthegirl thegirl viamrrru mrrru
0618 6327 380
Last Wave

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viadancingwithaghost dancingwithaghost
4674 b50b 380
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamorazmora morazmora
5475 68d6 380
8700 e2f3 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamorazmora morazmora
2775 621d 380
Reposted fromdivi divi viamrrru mrrru
5950 f973 380
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl